Gmina Chmielno powiat kartuski

  Urząd Gminy Chmiel­no wnios­ki o Decyzję o warunk­ach zabu­dowy https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmielno_%28wojew%C3%B3dztwo_pomorskie%29   Urząd Gminy w ChmielnieGry­fa Pomorskiego...

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku   http://gdansk.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/o-nas/2272,okregowy-inspektorat-pracy-w-gdansku.html Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w GdańskuOkopowa...

Uzgodnienia sanitarne technologia kuchni — woj. pomorskie w Gdańsku

Wojew­ódz­ka Stac­ja San­i­tarno-Epi­demi­o­log­icz­na w Gdańsku nazwa powszech­na “SANEPID” 🙂 lista rzec­zoz­naw­ców Sanepidu Do zadań, które leżą w zakre­sie zain­tere­sowa­nia Wojew­ódzkiej Stacji leżą odstępst­wa od przepisów. Dlat­ego pro­jek­tan­ci uzgad­ni­a­ją...

Patent Projekt Budowlany Sąd Administracyjny

  Organ odwoław­czy do Urzę­du Paten­towego Wojew­ódz­ki Sąd Admin­is­tra­cyjny w Warsza­w­ie http://www.warszawa.wsa.gov.pl     Wojewódzki Sąd Administracyjny w WarszawieJas­na 2/4Warsza­wa, 00–013 Web­site(22)...

Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną — woj. pomorskie

Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną Opła­ta legal­iza­cyj­na jest określana przez Nadzór Budowlany na pod­staw­ie prawa budowlanego. - do uzu­pełnienia; Zadania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku - organ odwoław­czy w...

Samowola budowlana jak zalegalizować — gmina Gdynia

Czy można legalizować samowole budowlane w Gdyni ? Jeżeli potrze­bu­jesz legal­i­zować na tere­nie mias­ta Gdy­nia samowolę budowlaną, to zadz­woń lub wyślij maila. Zaj­mu­je­my się eksper­tyza­mi, pro­jek­ta­mi legal­iza­cyjny­mi, pro­jek­ta­mi zami­en­ny­mi,...

Powiat Nowodworski — Nowy Dwór Gdański — Pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę dokumenty. Jak Pozwolenie na Budowę — powiat nowodworski Nowy Dwór Gdański. Pomoże­my Tobie w poz­wole­ni­ach na budowę osied­la, pod­dasze do adap­tacji, pro­jekt zagospo­darowa­nia dzi­ał­ki i wszys­t­kich doku­men­tach poz­wole­nia na budowę....

Jak przygotować Formalności przy budowie domu w Sopocie.

Jak przygotować formalności przy budowie domu ? Sopot — Urząd Miasta — informacje dla Inwestorów i Architektów. Mate­ri­ały na stron­ie zebrane ze strony Urzę­du w Sopocie, z przez­nacze­niem dla Inwest­orów i Architek­tów. For­mal­noś­ci związane z budową domu...
pozowlenia na budowę — Urząd Miasta w Gdyni

pozowlenia na budowę — Urząd Miasta w Gdyni

Spis planów miejs­cowych http://www.gdynia.pl/bip/zagospodarowanie/info/439_67320.html Podzi­ał na tere­ny i Plany miejs­cowe wyszuki­war­ka planów miejs­cowych Pod­sta­wowe infor­ma­c­je o Mieś­cie Gdy­nia na Wikipedia   Spis dziel­nic Gdyni Babie Doły •...