Wojew­ódz­ka Stac­ja San­i­tarno-Epi­demi­o­log­icz­na w Gdańsku

nazwa powszech­na “SANEPID” 🙂

lista rzec­zoz­naw­ców Sanepidu

Do zadań, które leżą w zakre­sie zain­tere­sowa­nia Wojew­ódzkiej Stacji leżą odstępst­wa od przepisów. Dlat­ego pro­jek­tan­ci uzgad­ni­a­ją ze Stacją odstępst­wa od przepisów prawa budowlanego i warunk­ów tech­nicznych jakim mają odpowiadać budyn­ki.

Z włas­nych obserwacji wiemy, że sprawy odstępstw trwa­ją możli­wie krótko i są załatwiane w ramach rozsąd­nego pode­jś­cia do przepisów. Jeżeli Inwest­or nie narzu­ci “dzi­wnych” wyma­gań co do użytkowa­nia pomieszczeń, to należy się liczyć z szy­bką i pozy­ty­wną odpowiedz­ią. Ale wiado­mo że w sytu­ac­jach kon­trow­er­syjnych, ostate­czną decyzję pode­jmie Stac­ja, a nie Inwest­or.

Pomors­ki Inspek­tor San­i­tarny przy odstępst­wach od przepisów współpracu­je z Państ­wową Inspekcją Pra­cy. link do Inspekcji Pra­cy w Gdańsku http://gdansk.pip.gov.pl/pl/

Link do pomorskiej stacji san­i­tarnej http://www.wsse.gda.pl/

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Dębin­ki 4
Gdańsk, 80–211 

Get Direc­tions

Web­site

(58) 344–73-00