Czy można legalizować samowole budowlane w Gdyni ?

Jeżeli potrze­bu­jesz legal­i­zować na tere­nie mias­ta Gdy­nia samowolę budowlaną, to zadz­woń lub wyślij maila.

Zaj­mu­je­my się eksper­tyza­mi, pro­jek­ta­mi legal­iza­cyjny­mi, pro­jek­ta­mi zami­en­ny­mi, zmi­ana­mi sposobu użytkowa­nia, prze­bu­dowa­mi.

Tryb legal­iza­cji samowoli budowlanej uzgad­nia się z Powia­towym Nad­zorem Budowlanym.

Zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego :

W zakre­sie kon­troli i inspekcji samowoli budowlanych prowadzi sprawy Powia­towy Inspek­torat Nad­zoru Budowlanego w Gdyni.

W zakre­sie dzi­ałań Nad­zoru Budowlanego wchodzi :

- odbieranie wniosków z zaw­iadomie­niem o rozpoczę­ciu robót budowlanych

- prowadze­nie postępowań ws odpowiedzial­noś­ci zawodowej w budown­ictwie,

- prowadze­nie postępowań wyjaś­ni­a­ją­cych na wypadek katas­tro­fy budowlanej;

- kon­t­role i wiz­y­ty na budowach;

- Inspek­torat prowadzi zada­nia nad­zoru budowlanego dla mias­ta Gdyni;

 

Szczegóły na stron­ie  http://www.bip.gdynia.gda.winb.gov.pl/?pid=190

http://www.bip.gdynia.gda.winb.gov.pl/?pid=200

Proszę pamię­tać, że Inspek­torat jest organem admin­is­tracji rzą­dowej, a jego dzi­ałal­ność jest pomoc­nicza dla Powia­towego Inspek­to­ra Nad­zoru Budowlanego.

Zada­nia Inspek­to­ra Nad­zoru Budowlanego uksz­tał­towane są na pod­staw­ie prawa budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

Legionów 130
Gdy­nia, 81 -472 

Get Direc­tions

Web­site

(058)620–73-27