Przyłącza wodociągowe na terenie miasta Gdańska.

GIWK to Gdańska Infrastruktura Wodociągowa sp. z o.o.

Przed­siębiorstwo  dzi­ała­jące na rzecz mias­ta Gdańs­ka.

Wszyscy Inwest­orzy, którzy budu­ją w zakre­sie mias­ta Gdańs­ka wys­tępu­ją do przed­siębiorstwa o :

- wydanie warunk­ów tech­nicznych na budowę sieci wodocią­gowej,

- wydanie warunk­ów tech­nicznych na budowę sieci kanal­iza­cji san­i­tarnej,

- wydanie warunk­ów na budowę przyłącza wodocią­gowego,

- wydanie warunk­ów na budowę przyłącza kanal­iza­cji san­i­tarnej,

jed­nocześnie przed­siębiorstwo przy­go­towu­je umowy na prze­ję­cie sieci na rzecz mias­ta Gdańs­ka.

Projekty przyłączy wykonują firmy zewnętrzne dla tego zadzwoń do nas.

Jeżeli Ty chci­ałbyś przy­go­tować pro­jekt wodociągów zadz­woń do nas a przy­go­tu­je­my dla pro­jekt sieci i przyłączy — tel. 501 799 240

Ofer­ta na pro­jek­ty przyłączy wodod­cią­gowych

Pro­jek­tu­je­my wszys­tkie przyłącza : gazowe, wodocią­gowe, san­i­tarne i deszc­zowe.

Zaprasza­my do współpra­cy Inwest­orów.

Dane źródłowe doty­czące przed­siębiorstwa wodocią­gowego zna­j­du­ją się poniżej.

Kar­tus­ka 201
Gdańsk, 80–122 

Get Direc­tions

Web­site

(58) 326–67-00