Projekty Konserwatorskie, przebudowy, inwentaryzacje — Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jeżeli posi­adasz lub zarządza­sz obiek­tem zabytkowym pomogę Tobie w załatwie­niu spraw admin­is­tra­cyjnych lub przy­go­towa­niu inwen­taryza­cji, pro­jek­tu czy prze­bu­dowy. Obiek­ty zabytkowe zna­j­du­ją się pod ochroną Wojew­ódzkiego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków i częs­to wyma­ga­ją Uzgod­nienia Doku­men­tacji, którą przy­go­tować muszą oso­by o odpowied­nich kwal­i­fikac­jach.

 

 

INFORMACJA O WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

http://www.ochronazabytkow.gda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=42

Rejestr zabytków nieruchomych

http://www.ochronazabytkow.gda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=25

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków — Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pohu­lan­ka 2
Gdańsk, 80–807 

Get Direc­tions

Web­site

(058)301–62-67 w. 40