Organ odwoław­czy do Urzę­du Paten­towego

Wojew­ódz­ki Sąd Admin­is­tra­cyjny w Warsza­w­ie

http://www.warszawa.wsa.gov.pl

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Jas­na 2/4
Warsza­wa, 00–013 

Web­site

(22) 553–70-00