Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną

Opła­ta legal­iza­cyj­na jest określana przez Nadzór Budowlany na pod­staw­ie prawa budowlanego.

- do uzu­pełnienia;

Zadania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

- organ odwoław­czy w sto­sunku do Powia­towych Inspek­torów Nad­zoru Budowlanego;

- do uzu­pełnienia

http://gda.winb.gov.pl/wojewodzki-inspektorat-nadzoru-budowlanego-w-gdasku-kontakt.html

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Łąkowa 37/38
Gdańsk, 80 — 769 

Get Direc­tions

Web­site

(58)305–19-71