Jakie Formalności przy budowie domu w Malborku, Architekt powiat malborski.

Wspo­może­my Ciebie w architek­ta który przy­go­tu­je poz­wole­nie na budowę domu, pod­dasze do adap­tacji, zagospo­darowanie dzi­ał­ki i wszys­t­kich doku­men­tach poz­wole­nia na budowę.

Zadz­woń lub wyślij zapy­tanie, a przy­go­tu­je­my dla ciebie spec­jal­ną ofer­tę na tani pro­jekt.

Bezpłat­nie Odpowiemy na wszelkie pyta­nia :

Jakie jest zami­enne poz­wole­nie na budowę, doku­men­ty potrzeb­ne do budowy domu. Jak rozpocząć budowę domu, od czego zacząć? Znamy odpowiedź jak uzyskać poz­wole­nie na budowę dokumenty.Załatwimy tworze­nie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w tym uzgad­ni­an­ie pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z urzę­da­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.

Formalności przy budowie domu w Urzędzie :

- Wydanie decyzji zatwierdze­niu na budowę.

- Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia funkcji oraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie rozbu­dowy, prze­bu­dowy, nad­bu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia

- Zgłoszenia o zami­arze budowy lub wyko­na­nia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych przyz­wole­nia na budowę.

- Doku­ment postanowienia w spraw­ie udziela­nia akcep­tacji na odstępst­wo od nakazów tech­niczno-budowlanych.

- Wydawanie decyzji o zmi­an­ie decyzji zez­wole­nia na budowę.

- Przekazanie decyzji o poz­wole­niu na budowę na inny pod­miot.

- Postanowie­nie o ustal­e­niu inwest­y­cji celu pub­licznego;

- Sprze­ciw przemi­an­ie sposobu użytkowa­nia budynku ‚z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.

 

Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne biuro architek­ton­iczne i przy­go­tu­ją każdy pro­jekt domów z budową domu.

- Narusza ustal­e­nia miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego-Zgod­ność budowy z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego- Zgłoszenia rozbiór­ki obiek­tów budowlanych nie wyma­ga­ją­cych uzyska­nia poz­wole­nia na rozbiórkę. Urzędzie dosta­niesz, od czego zacząć? Znamy odpowiedź jak uzyskać poz­wole­nie na budowę dokumenty.Załatwimy przy­go­towywanie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu obiek­tów.

 

Obsługu­je­my oko­lice : Mal­bork,  Lich­nowy, Mal­bork, Miło­radz i Stare Pole

 

http://www.powiat.malbork.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20:wydzial-architektury-i-budownictwa&catid=43&Itemid=108

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Plac Słowiańs­ki 17
Mal­bork, 82–200 

Get Direc­tions

Web­site

(55)646–04-40