Jakie Formalności przy budowie domu w Kościerzynie. Biuro architektoniczne powiatu kościerskiego.

Szukasz pro­jek­tu lub przy­go­towu­jesz budowę będziesz potrze­bował pomo­cy.

Wszyscy znamy gąszcz przepisów dlat­ego warto korzys­tać z pomo­cy urzę­du oraz zawodowych spec­jal­istów jak architek­ci i biu­ra pro­jek­towe.

Zan­im zaczniemy dzi­ałać wspól­nie odpowiadamy na wszys­tkie pyta­nia doty­czące inwest­y­cji i for­mal­noś­ci przy budowie domu.

Pomoże­my w odpowiedzi­ach : Jak dokonu­je się zami­any poz­wole­nie na budowę, Jakie potrzeb­ne są doku­men­ty do budowy domu. Jak uzyskać poz­wole­nie na budowę?

Znamy odpowiedź jak uzyskać poz­wole­nie na budowę i jakie  doku­men­ty będą potrzeb­ne.

Załatwimy przy­go­towywanie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w tym uzgad­ni­an­ie pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z organa­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.

Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne architek­ci i przy­go­tu­ją For­mal­noś­ci przy budowie dom oraz każdy pro­jekt domu z poz­wole­niem na budowę.

]W tut. Organie admin­is­tracji dosta­niesz, a my może­my przy­go­tować For­mal­noś­ci przy budowie dom :

- Ogłaszanie decyzji o zmi­an­ie decyzji zez­wole­nia na budowę. — Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia funkcji oraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie nad­bu­dowy, prze­bu­dowy, rozbu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia — Doku­ment postanowienia w spraw­ie udziela­nia akcep­tacji na odstępst­wo od przepisów tech­niczno-budowlanych. — Zgłoszenia o zami­arze budowy lub przeprowadzenia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych dopuszczenia na budowę. — Decyz­ja o ustal­e­niu lokaliza­cji celu pub­licznego;

Formalności przy budowie dom to dla nas codzienność.

- Narusza ustal­e­nia miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego-Doku­ment zgod­noś­ci zamierzenia inwest­y­cyjnego z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia dla decyzji o uzgod­nie­niu pro­jek­tu budowlanego i udzie­le­niu poz­wole­nia na budowę.- Wydanie decyzji o poz­wole­niu na rozbiórkę;

- Sprze­ciw zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tu budowlanego ‚z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.

- Przekazanie decyzji o poz­wole­niu na budowę na kogoś innego.

- Decyz­ja zatwierdze­niu na budowę oraz .

For­mal­noś­ci przy budowie domu to doku­men­ty pro­jek­tu i budowy jak dzi­en­nik budowy.

Kościerzy­na, Dziemi­any, Karsin, Kościerzy­na, Lin­iewo, Lipusz, Nowa Kar­cz­ma i Stara Kisze­wa

http://www.powiatkoscierski.pl/starostwo_powiatowe/wydzialy_i_biura/wydzial_architektury_i_budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. 3 Maja 9 C
Kościerzy­na, 

Get Direc­tions

Web­site

(58)680–18-67