Jakie Dokumenty potrzebne do budowy domu ?
Pozwolenie na Budowę — Bytów powiat bytowski.

Poz­wole­nie na budowę na budowę domu, osied­la, pod­dasza, zagospo­darowanie dzi­ał­ki i wszys­tkie doku­men­ty do poz­wole­nia na budowę.

Zadz­woń lub wyślij zapy­tanie, a przy­go­tu­je­my dla Ciebie ofer­tę na tani pro­jekt. Jesteśmy eksper­ta­mi, znamy się na zagospo­darowa­niu terenu.

Bezpłat­nie odpowiemy na wszys­tkie pyta­nia :

Jakie jest poz­wole­nie na budowę budynku gospo­dar­czy? Który wniosek o wydanie poz­wole­nia na budowę domu jed­norodzin­nego.
Jak rozpocząć budowę domu, od czego zacząć? Znamy odpowiedź jak  wykon­ać pro­jekt budowlany zami­en­ny.
Pozyskamy przy­go­towywanie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w uzgad­ni­a­nia z urzę­da­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.

Strony Urzędu w Bytowie

wydzi­ał architek­tu­ry i budown­ict­wa w Powiecie Bytowskim

BIP Powiatu Bytowskiego

strona powiatu bytowskiego

wniosek o poz­wole­nie na budowę

Projektujemy Załatwiamy całość spraw za Ciebie,
sprawy do załatwienia w urzędzie w Sztumie :

- Ogłaszanie decyzji o zmi­an­ie decyzji poz­wole­nia na budowę.
— Przekazanie decyzji o poz­wole­niu na budowę na kogoś innego.
— Decyz­ja o ustal­e­niu inwest­y­cji celu pub­licznego;
— Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tów wraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie prze­bu­dowy, rozbu­dowy, nad­bu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia
— Doku­ment zaplanowa­nia w spraw­ie udziela­nia zgody na odstępst­wo od przepisów tech­niczno-budowlanych.
— Wydanie decyzji o poz­wole­ni­au pro­jek­tu budowlanego.

W Urzędzie otrzy­masz, a my możesz załatwić:

- Zgłoszenia o zami­arze budowy lub wyko­na­nia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych przyz­wole­nia na budowę.

Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne architek­ci i przy­go­tu­ją każdy pro­jekt domów z budową domu.

- Sprze­ciw przemi­an­ie sposobu użytkowa­nia budynku ‚z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.

- zgłosze­nie budowy obiek­tu tym­cza­sowego w miejs­cu-Zgod­ność budowy z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego- Wydanie decyzji o poz­wole­niu na rozbiórkę;

 

 

Jakie Dokumenty potrzebne do budowy domu ?
Pozwolenie na Budowę w Bytowie powiat bytowski we wszystkim pomoże architekt i biuro projektowe.

 

Bytów, Miastko, Borzy­tu­chom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lip­ni­ca, Par­chowo, Studzienice, Trze­bieli­no i Tuchomie

Wydział Architektoniczno — Budowlany

ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
Bytów, 

Get Direc­tions

Web­site

(59)822–88-19

zamiejscowy Wydział Architektoniczno — Budowlany

Grun­waldz­ka 1
Miastko, 

Get Direc­tions

Web­site

(59) 822 14 04