Jaki złożyć Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powiat człuchowski. Architekt Człuchów.

Załatwimy Tobie poz­wole­nie na budowę budynku, adap­tację pro­jek­tu, pro­jekt zagospo­darowa­nia dzi­ał­ki i wszys­tkie potrzeb­ne doku­men­ty do poz­wole­nia na budowę.

Dzwoń lub wyślij zapy­tanie, a my odpowiemy na każde pytanie, odpisze­my na maila.

Jesteśmy pro­fesjon­al­is­ta­mi, znamy się na zagospo­darowa­niu terenu, prze­j­mu­je­my “papierologię” urzę­dową na siebie.
Odpowiemy na wszelkie pyta­nia :Jakie jest for­mal­noś­ci przy budowie domu, poz­wole­nie na budowę domu jed­norodzin­nego. W jaki sposób rozpocząć budowę domu, od czego zacząć? Wiemy odpowiedź jak wybu­dować domu i załatwić formalności.Zorganizujemy tworze­nie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w tym uzgad­ni­an­ie pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z organa­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.

Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne biuro architek­ton­iczne i przy­go­tu­ją każdy pro­jekt domu z poz­wole­niem na budowę.

W Urzędzie dosta­niesz, a my pomoże­my załatwić:

- Sprze­ciw zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia budynku ‚pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.

- Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tów oraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie rozbu­dowy, nad­bu­dowy, z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, prze­bu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia

- Doku­ment postanowienia w spraw­ie udziela­nia zgody na odstępst­wo od przepisów tech­niczno-budowlanych.

- Wydanie decyzji zatwierdze­niu na budowę.

- Prze­niesie­nie decyzji o poz­wole­niu na budowę na inny pod­miot.

- zgłosze­nie budowy obiek­tu tym­cza­sowego w miejs­cu-Zgod­ność budowy z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego- Zgłoszenia rozbiór­ki obiek­tów budowlanych nie wyma­ga­ją­cych uzyska­nia poz­wole­nia na rozbiórkę.

- Ogłaszanie decyzji o zmi­an­ie decyzji zez­wole­nia na budowę.

- Postanowie­nie o ustal­e­niu inwest­y­cji celu pub­licznego;

- Zgłoszenia o zami­arze budowy lub przeprowadzenia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych dopuszczenia na budowę.

Wiem Jaki złożyć Wniosek o wydanie poz­wole­nia na budowę powiat człu­chows­ki — Architekt woj. pomorskie Człuchów.

Urząd w Człu­chowie http://www.starostwo.czluchow.org.pl/

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I KOMUNIKACJI

Wojs­ka Pol­skiego 1
Człuchów, 77–300 

Get Direc­tions

Web­site

+48 59 834 25 95