Urząd Miasta Gdańska - logo

Jak uzyskać Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego w Urzędzie — Gdańsk

Zadzwoń lub wyślij zapytanie !
Pomożemy w każdym pozwoleniu na budowę tel. 501 799 240.

W Urzędzie Miejskim w Gdańsku nie ma pro­ce­dur budowlanych, których byśmy już nie załatwiali za naszych Klien­tów. Dlat­ego w Gdańsku może­my szy­bko załatwiać sprawy takie jak poz­wole­nie na budowę na dom, adap­tację pod­dasza, pro­jekt zagospo­darowa­nia dzi­ał­ki pod decyzję o warunk­ach zabu­dowy oraz wszys­t­kich innych pro­ce­du­rach, doku­men­tach i poz­wole­nia na budowę.
Przy­go­tu­je­my dla ciebie spec­jal­ną cenę na tani pro­jekt. Jesteśmy eksper­ta­mi, znamy się na praw­ie budowlanym, zagospo­darowa­niu terenu oraz całość spraw urzę­dowych.
Zadz­woń pomoże­my Tobie znaleźć Twój plan miejs­cowy ze strony mias­ta http://www.gdansk.pl/bip/ oraz pod­powiemy gdzie szukać szczegółów na tem­at Two­jej dzi­ał­ki.

http://mapa.gdansk.gda.pl/Plan/Mapa.aspx

http://gis.gdansk.pl/mapy-i-prezentacje/

Ta strona www prezen­tu­ję przy­datne infor­ma­c­je ze strony Urzę­du Mias­ta, które mogą przy­dać się Inwest­orom i architek­tom.
Zadz­woń i architekt odpowie na wszys­tkie pyta­nia :
Jakie jest poz­wole­nie na budowę budynku gospo­dar­czy?
Czy konieczne jest poz­wole­nie na budowę domu jed­norodzin­nego?
W jaki sposób uzyskać poz­wole­nie na budowę?
Jak prze­nieść poz­wole­nie na budowę?

Załatwimy tworze­nie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w tym uzgad­ni­an­ie pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z urzę­da­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.

Jak uzyskać wyłączenie z produkcji rolnej działki na terenie Gdańska ?

W tym roku zmieniono ( kole­jny raz na przestrzeni ostat­nich lat ) Ustawę o ochronie grun­tów rol­nych i leśnych, która nakła­da obow­iązek tzw. “odrol­nienia” małych dzi­ałek nieza­leżnie od ich przez­naczenia w planie miejs­cowym czy decyzji o warunk­ach zabu­dowy. - patrz lin­ki do ustaw http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000503 oraz http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001205

W Urzędzie Mias­ta w Gdańsku wyłącze­nie z pro­dukcji rol­nej przy­go­towu­je Wydzi­ał Ochrony Środowiska link http://www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,22,152.html

Wniosek “Wyłącze­nie grun­tów z użytkowa­nia rol­niczego” zna­j­du­je się tu http://www.gdansk.pl/bip/subpages/e_urzad/ws/Druki/wniosek_o_wylaczenie_gruntu_z_produkcji_rolnej.doc

a opis pro­ce­dury wyłączenia grun­tów rol­nych zna­jdziesz tu http://www.gdansk.pl/bip/e-urzad?m=procedury&procedura=363

Link do Wydzi­ału Ochrony Środowiska Urzę­du Miejskiego

Nie tylko pozwolenie i odrolnienia załatwiamy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, również przygotowujemy :

- Pis­mo zaplanowa­nia w spraw­ie udziela­nia akcep­tacji na odstępst­wo od nakazów tech­niczno-budowlanych.
— Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tów oraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie rozbu­dowy, prze­bu­dowy, nad­bu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia
— Wydawanie decyzji o zmi­an­ie decyzji zez­wole­nia na budowę.
— Postanowie­nie o ustal­e­niu lokaliza­cji celu pub­licznego;
— Zgłoszenia o zami­arze budowy lub wyko­na­nia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych przyz­wole­nia na budowę.
— Prze­niesie­nie decyzji o poz­wole­niu na budowę na kogoś innego.
— Wydawanie decyzji o poz­wole­niu na budowę z pro­jek­tem budowlanym.
— Sprze­ciw przemi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tu budowlanego ‚z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.
— Narusza ustal­e­nia miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego-Zgod­ność zamier­zonej zmi­any sposobu użytkowa­nia z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego- Wydanie decyzji o poz­wole­niu na rozbiórkę;
— decyz­ja o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu oraz pro­jekt decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu

Nowy Link do wniosku o poz­wole­nie na budowę

Link do wniosku o poz­wole­niu na budowę

Strona BIP Urzę­du Miejskiego w Gdańsku.
Link do opłaty skar­bowej dla Urzę­du w Gdańsku http://www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,1726,25871.html
Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne architek­ci i przy­go­tu­ją każdy pro­jekt domu z budową domu.

http://www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,22,158.html

Link do mapy z plana­mi miejs­cowy­mi mias­ta Gdańsk http://mapa.gdansk.gda.pl/Plan/Mapa.aspx?xmin=6519072.930196805&xmax=6563523.019096984&ymin=6015643.582605923&ymax=6037180.709013509&wkid=102175&podkladID=gdaPlanGosp

Spis dziel­nic Gdańs­ka :
Anioł­ki, Brę­towo, Brzeźno, Chełm, Jasień, Kokosz­ki, Krakowiec-Gór­ki Zachod­nie, Let­ni­ca, Matar­nia, Młyniska, Nowy Port, Oli­wa, Olszyn­ka, Oru­nia-Św. Woj­ciech-Lipce, Osowa, Piec­ki-Migowo, Prz­erób­ka, Przy­morze Małe, Przy­morze Wielkie, Rud­ni­ki, Siedlce, Śród­mieś­cie, Sto­gi, Strzyża, Suchani­no, Ujeś­cisko-Łos­tow­ice, VII Dwór, Wrzeszcz Dol­ny, Wrzeszcz Górny, Wys­pa Sobieszews­ka, Wzgórze Mick­iewicza, Żabi­an­ka, Wejhera, Jelitkowo, Tysią­cle­cia, Zas­pa-Młyniec, Zas­pa-Rozs­ta­je

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk, pomorskie 80–803 

Get Direc­tions

Web­site

(58) 323–64-51 (stacjonarny)