Jak przygotować Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę — Biuro architektoniczne — Sztum powiat sztumski.

- Narusza ustal­e­nia miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego-Zgod­ność budowy z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego- Decyz­ja obow­iązku uzyska­nia poz­wole­nia na rozbiórkę obiek­tów.

- Przekazanie decyzji o poz­wole­niu na budowę na kogoś innego.

- Zgłoszenia o zami­arze budowy lub przeprowadzenia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych dopuszczenia na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Pomoże­my Tobie w pozowle­niu na budowę domu, pod­dasze do adap­tacji, pro­jekt zagospo­darowa­nia dzi­ał­ki i wszys­t­kich doku­men­tach poz­wole­nia na budowę.Zadzwoń lub wyślij zapy­tanie, a przy­go­tu­je­my dla ciebie spec­jal­ną oferę na tani projekt.Jesteśmy spec­jal­is­ta­mi, znamy się na zagospo­darowa­niu terenu, prze­j­mu­je­my “papierologię” urzę­dową na siebie.
Pomoże­my w odpowiedzi­ach :Jakie jest for­mal­noś­ci przy budowie domu, wniosek o wydanie poz­wole­nia na budowę. Jak rozpocząć budowę domu, od czego zacząć? Znamy odpowiedź jak prze­nieść poz­wole­nie na budowę.Załatwimy tworze­nie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w tym uzgad­ni­an­ie pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z organa­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.

- Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia funkcji wraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie prze­bu­dowy, rozbu­dowy, nad­bu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia

- Wydawanie decyzji o zmi­an­ie decyzji zez­wole­nia na budowę.

- Sprze­ciw zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tu budowlanego ‚z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.

Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne biuro architek­ton­iczne i przy­go­tu­ją każdy pro­jekt domów z budową domu.

- Decyz­ja o ustal­e­niu lokaliza­cji celu pub­licznego;

- Doku­ment postanowienia w spraw­ie udziela­nia zgody na odstępst­wo od przepisów tech­niczno-budowlanych.

W tut.

 

Sztum

http://powiatsztumski.pl/wydzial-architektury-i-budownictwa/

Dzierz­goń i Sztum

Mikoła­j­ki Pomorskie, Stary Dzierz­goń i Stary Targ

Wydział Architektury i Budownictwa

Mick­iewicza 31
Sztum, 82–400 

Get Direc­tions

Web­site

(055)267–74-41