Jak przygotować formalności przy budowie domu ?

Sopot — Urząd Miasta — informacje dla Inwestorów i Architektów.

Mate­ri­ały na stron­ie zebrane ze strony Urzę­du w Sopocie, z przez­nacze­niem dla Inwest­orów i Architek­tów.

For­mal­noś­ci związane z budową domu zacznij od przeczy­ta­nia planu miejs­cowego.
Plany miejs­cowe do wglą­du pod adresem http://bip.umsopot.nv.pl/index_text.php?id=39

Wspo­może­my Ciebie w poz­wole­niu na budowę osied­la, adap­tacji poddasza/strychu, pro­jekt zagospo­darowa­nia dzi­ał­ki i wszys­t­kich doku­men­tach poz­wole­nia na budowę.Zadzwoń lub wyślij zapy­tanie, a przy­go­tu­je­my dla ciebie spec­jal­ną ofer­tę na tani projekt.Jesteśmy pro­fesjon­al­is­ta­mi, znamy się na decyzji o warunk­ach zabu­dowy, prze­j­mu­je­my “papierologię” urzę­dową na siebie.

Odpowiemy na wszelkie pyta­nia :Jakie jest zami­enne poz­wole­nie na budowę, wniosek o wydanie poz­wole­nia na budowę. Jak uzyskać poz­wole­nie na budowę? Wiemy odpowiedź jak wypełnić wniosek poz­wole­nia na budowę.Załatwimy tworze­nie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w tym uzgad­ni­an­ie pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z urzę­da­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.
W Urzędzie Mias­ta Sopo­tu możesz załatwić a my pomoże­my :

- Prze­niesie­nie decyzji o poz­wole­niu na budowę na kogoś innego.

- Wydawanie decyzji o zmi­an­ie decyzji zez­wole­nia na budowę.

- zgłosze­nie budowy obiek­tu tym­cza­sowego w miejs­cu

-Zgod­ność zamier­zonej zmi­any sposobu użytkowa­nia z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego

- Wydanie decyzji o poz­wole­niu na rozbiórkę;

- Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tów wraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie prze­bu­dowy, nad­bu­dowy, rozbu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia.

- Uzyskanie Decyzji poz­wole­nia na budowę.

- Doku­ment postanowienia w spraw­ie udziela­nia zgody na odstępst­wo od przepisów tech­niczno-budowlanych.

- Zgłoszenia o zami­arze budowy lub przeprowadzenia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych przyz­wole­nia na budowę.

- decyz­ja o ustal­e­niu lokaliza­cji celu pub­licznego;

- Sprze­ciw przemi­an­ie sposobu użytkowa­nia budynku ‚z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.

Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne architek­ci i przy­go­tu­ją każdy pro­jekt domu z budową domu.

My wiemy jak przygotować Formalności przy budowie domu w Sopocie

Jeżeli przy­go­towu­jesz inwest­y­cję na tere­nie Sopo­tu, pomoże­my w sprawach for­mal­nych.

W Sopocie znamy wszys­tkie dziel­nice mieszkan­iowe. Zadz­woń, a przy­jedziemy do Ciebie !

Przy­jedziemy Kar­likowo, Kami­en­ny Potok, Przyle­sie, Dol­ny Sopot Grun­waldz­ka, Dol­ny Sopot Haffn­era, Lisie Wzgórze, Zajęcze Wzgórze, Górny Sopot, Brod­wino, Osiedle Mick­iewicza, Świemirowo, Sta­wowie, Leś­na Polana — Grę­zowo, Cen­trum Połud­nie — Koś­ciusz­ki, Sopoc­ki Las.