Jak przeprowadzić Zamienne pozwolenie na budowę Chojnice — Architekci — powiat chojnicki.

Wspo­może­my Ciebie w pozowle­niu na budowę domu, pod­dasze do adap­tacji, pro­jekt zagospo­darowa­nia dzi­ał­ki i wszys­t­kich doku­men­tach poz­wole­nia na budowę.Zadzwoń lub wyślij zapy­tanie, a przy­go­tu­je­my dla ciebie spec­jal­ną oferę na tani projekt.Jesteśmy spec­jal­is­ta­mi, znamy się na zagospo­darowa­niu terenu, prze­j­mu­je­my “papierologię” urzę­dową na siebie.
Odpowiemy na wszelkie pyta­nia :Jakie jest zami­enne poz­wole­nie na budowę, poz­wole­nie na budowę domu jed­norodzin­nego. W jaki sposób uzyskać poz­wole­nie na budowę? Wiemy odpowiedź jak uzyskać poz­wole­nie na budowę dokumenty.Załatwimy tworze­nie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w tym uzgad­ni­an­ie pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z organa­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.

Cho­jnice, Brusy i Czer­sk, Cho­jnice i Konarzyny

http://bip.powiatchojnice.pl/?id=154#Z2V0Q29udGVudCgyNjM5KQ==

 

- Przekazanie decyzji o poz­wole­niu na budowę na kogoś innego.

- Narusza ustal­e­nia miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego-Doku­ment zgod­noś­ci zamierzenia inwest­y­cyjnego z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia dla decyzji o uzgod­nie­niu pro­jek­tu budowlanego i udzie­le­niu poz­wole­nia na budowę.- Decyz­ja obow­iązku uzyska­nia poz­wole­nia na rozbiórkę obiek­tów.

- Pis­mo zaplanowa­nia w spraw­ie udziela­nia zgody na odstępst­wo od nakazów tech­niczno-budowlanych.

Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne biuro architek­ton­iczne i przy­go­tu­ją każdy pro­jekt domu z poz­wole­niem na budowę.

- Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia funkcji wraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie rozbu­dowy, prze­bu­dowy, nad­bu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia

- Decyz­ja o ustal­e­niu lokaliza­cji celu pub­licznego;

- Zgłoszenia o zami­arze budowy lub wyko­na­nia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych przyz­wole­nia na budowę.

- Ogłaszanie decyzji o zmi­an­ie decyzji zez­wole­nia na budowę.

W Urzędzie dosta­niesz, a my pomoże­my przy­go­tować:

- Sprze­ciw zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia budynku ‚z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.

- Decyz­ja o poz­wole­ni­au pro­jek­tu budowlanego.

Wydziale Architektury i Budownictwa

31 Sty­cz­nia 56 pok. 13
Cho­jnice, 

Get Direc­tions

Web­site

(052) 3966 — 573