Jak mieć Pozwolenia na budowę, Pozwolenie na Budowę — Puck powiat pucki.

Wspo­może­my Two­je poz­wole­nie na budowę domu, adap­tacji pro­jek­tów, pro­jekt zagospo­darowa­nia dzi­ał­ki i wszys­t­kich doku­men­tach poz­wole­nia na budowę.

Zadz­woń lub wyślij zapy­tanie, a przy­go­tu­je­my dla ciebie spec­jal­ną propozy­cję na tani projekt.Jesteśmy pro­fesjon­al­is­ta­mi, znamy się na zagospo­darowa­niu terenu.
Odpowiemy na wszelkie pyta­nia :Jakie jest zami­enne poz­wole­nie na budowę, doku­men­ty potrzeb­ne do budowy domu. Jak uzyskać poz­wole­nie na budowę? Wiemy odpowiedź jak  wykon­ać pro­jekt budowlany zamienny.Pozyskamy przy­go­towywanie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w tym uzgad­ni­an­ie pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z urzę­da­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.

Tutaj w urzędzie otrzy­masz :

- Wydawanie decyzji o zmianie decyzji zezwolenia na budowę.

- Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tów oraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie nad­bu­dowy, prze­bu­dowy, rozbu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia

- Doku­ment zaplanowa­nia w spraw­ie udziela­nia zgody na odstępst­wo od przepisów tech­niczno-budowlanych.

- Zgłoszenia o zami­arze budowy lub przeprowadzenia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych przyz­wole­nia na budowę.

- Wydanie decyzji o poz­wole­ni­au pro­jek­tu budowlanego.

- Narusza ustal­e­nia miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego-Zgod­ność zamier­zonej zmi­any sposobu użytkowa­nia z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego- Wydanie decyzji o poz­wole­niu na rozbiórkę;

- Przekazanie decyzji o poz­wole­niu na budowę na kogoś innego.

- Sprze­ciw zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tu budowlanego ‚z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.

- Postanowie­nie o ustal­e­niu lokaliza­cji celu pub­licznego;

Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne biuro architek­ton­iczne i przy­go­tu­ją każdy pro­jekt domów z poz­wole­niem na budowę.

Wiemy Jak mieć Poz­wole­nia na budowę w Pucku i powiecie puckim.

Puck, Hel, Jas­tar­nia, Puck i Władysła­wowo, Kosakowo, Krokowa i Puck

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Kole­jowa 7B
Puck, 

Get Direc­tions

Web­site

58 673 41 86