Energa Operator

Przed­siębiorstwo zaj­mu­jące się przesyłem energii elek­trycznej.

Od gesto­ra otrzy­masz warun­ki tech­niczne z określe­niem sposobu możli­woś­ci podłączenia się do sieci elek­troen­er­gety­cznej.

W wypad­ku domów jed­norodzin­nych oper­a­tor real­izu­je złącza kablowe do grani­cy dzi­ał­ki. na grani­cy przy­go­towu­je skrzynkę złącza z miejscem na licznik.
Za złączem, a dokład­niej od miejs­ca liczni­ka zaczy­na się WLZ wewnętrz­na Linia Zasi­la­ją­ca która jest już w gestii właś­ci­ciela nieru­chomoś­ci ( doty­czy domów jed­norodzin­nych ).

Punkt Obsługi Przyłączeń w Gdańsku

Mary­nar­ki Pol­skiej 130
Gdańsk, 80–557 

Get Direc­tions

Web­site

(58) 527 94 14

Punkt Obsługi Przyłączeń w Gdyni

Mors­ka 118c
Gdy­nia, 81–225 

Get Direc­tions

Punkt Obsługi Przyłączeń w Kartuzach

3 Maja 9
Kar­tuzy, 83–300 

Get Direc­tions

(58) 527 93 36

Punkt Obsługi Przyłączeń w Starogardzie Gdańskim

Pelpińs­ka 24
Starog­a­rd Gdańs­ki, 83–200 

Get Direc­tions

(58) 527 94 81

Punkt Obsługi Przyłączeń w Tczewie

Nowa 5
Tczew, 83–110 

Get Direc­tions

(58) 527 94 89

Punkt Obsługi Przyłączeń w Wejherowie

Prze­mysłowa 18
Wejherowo, 84–200 

Get Direc­tions

(58) 527 93 48