Czy wiesz jakie dokumenty potrzebne są do budowy domu w Pruszczu Gdańskim?

Architekt i Projektanci pomogą Tobie w przygotowaniu inwestycji lub budowie.

Wspo­może­my Ciebie wiedzą przed rozpoczę­ciem i w cza­sie poz­wole­nia na budowę oraz pod­czas spraw urzę­dowych:
- pro­jek­ty domów jed­norodzin­nych : adap­tac­je pro­jek­tów gotowych, pro­jek­ty indy­wid­u­alne;
- pro­jek­ty prze­bu­dowy  pod­dasze do adap­tacji,
— zagospo­darowanie dzi­ał­ki,
- poz­wole­nia na budowę inwest­y­cji osied­la — od pro­jek­tów dro­gowych, infra­struk­tu­ry do zespołu budynków z poz­wole­niem na budowę,
oraz wszys­t­kich innych doku­men­tach, poz­wole­ni­ach, decyz­jach i postanowieni­ach admin­is­tra­cyjnych związanych  na budową.

Pomoże­my w każdej trud­nej spraw­ie for­mal­nej, która doty­czy inwest­y­cji budowlanych :
— jak przy­go­tować doku­men­ty do poz­wole­nia na budowę;
— wniosek o wydanie poz­wole­nia na budowę;
— zami­enne poz­wole­nie na budowę;
— od czego zacząć rozpocząć budowę domu;
— zor­ga­nizu­je­my przy­go­towywanie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu;
— uczest­nict­wo w uzgad­ni­a­n­iu pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z organa­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa;

Przed rozpoczęciem Inwestycji należy pamiętać o podziale administracyjnym na terenie Powiatu Gdańskiego to :

  • powiat gdańs­ki zarządzany jest przez Starostę — strona http://www.powiat-gdanski.pl/ ( nie mylić z Gdańskiem ) powiat skła­da się z :
    • mias­to Pruszcz Gdańs­ki zarządzane jest przez Bur­mistrza — strona http://www.pruszcz-gdanski.pl/
    • gmi­na Pruszcz Gdańs­ki zarządzane jest przez Wój­ta i Radę strona http://www.pruszczgdanski.pl/ ( spec­jal­nie wydzieliłem tę gminę, ponieważ częs­to jest mylona z miastem i powiatem, a peł­na nazwa to “gmi­na wiejs­ka” ); > plany miejs­cowe <
    • gminy zarządzane są przez Wójtów : Cedry Wielkie, Kol­budy, Pruszcz Gdańs­ki, Przy­widz, Pszczół­ki, Suchy Dąb i Trąb­ki Wielkie

Zadz­woń lub wyślij zapy­tanie, a przy­go­tu­je­my dla ciebie spec­jal­ną wycenę na tani pro­jekt. Jesteśmy spec­jal­is­ta­mi, znamy się na zagospo­darowa­niu terenu.

 

Jak uzyskać wyłączenie z produkcji rolnej działki na terenie Pruszcza Gdańskiego ?

2014 rok to zmi­any Ustawy o ochronie grun­tów rol­nych i leśnych, która nakła­da obow­iązek tzw. “odrol­nienia” małych dzi­ałek nieza­leżnie od ich przez­naczenia w planie miejs­cowym czy decyzji o warunk­ach zabu­dowy. - patrz lin­ki do ustaw http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000503 oraz http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001205

W Powiecie Gdańskim w Pruszczu Gdańskim wyłącze­nie z pro­dukcji rol­nej przy­go­towu­je Wydzi­ał Ochrony Środowiska link http://www.powiat-gdanski.pl/index.php?m=struktura&mm=wyrolnictwo_srodowisko

Wniosek “Wyłącze­nie grun­tów z użytkowa­nia rol­niczego” zna­j­du­je się tu http://www.powiat-gdanski.pl/userfiles/2010/ros01/wniosek_ochrona.pdf

a opis pro­ce­dury wyłączenia grun­tów rol­nych zna­jdziesz tu http://www.powiat-gdanski.pl/index.php?m=struktura&mm=wyrolnictwo_srodowisko

ps. Częste przepisy prawa powodu­ją że powyższa pro­ce­du­ra może być nieak­tu­al­na, dlat­ego ważne jest wspar­cie dla zamierzeń budowlanych i Inwest­orów.

Dla Ciebie pra­cow­ać będą pro­fesjon­al­ni pro­jek­tan­ci i architek­ci, którzy przy­go­towu­ją pro­jek­ty domów z poz­wole­niem na budowę.
Oprócz pod­sta­wowego pro­jek­tu budowlanego pomagamy i uczest­niczymy w następu­ją­cych pro­ce­du­rach admin­is­tra­cyjnych:
— Wydanie decyzji uzyska­nia poz­wole­nia na budowę.
- Przepisanie decyzji o poz­wole­niu na budowę na kogoś innego.
— Pis­mo postanowienia w spraw­ie udziela­nia zgody na odstępst­wo od nakazów tech­niczno-budowlanych.
— Postanowie­nie o ustal­e­niu lokaliza­cji celu pub­licznego.
— Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia funkcji.
— Zgłosze­nie robót budowlanych, sprawy rozbu­dowy, nad­bu­dowy;
— Wydawanie decyzji o zmi­an­ie decyzji poz­wole­nia na budowę.
— Zgłoszenia o zami­arze budowy lub przeprowadzenia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych poz­wole­nia na budowę;
— Ustal­e­nia miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego, tj. zgod­ność zamier­zonej zmi­any sposobu użytkowa­nia z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego;
oraz Wydanie decyzji o poz­wole­niu na rozbiórkę;

Obsługu­je­my Mias­to Pruszcz Gdańs­ki, Mias­to Pruszcz Gdańs­ki oraz gminy : Pruszcz Gdańs­ki, Cedry Wielkie, Kol­budy, Przy­widz, Pszczół­ki, Suchy Dąb i Trąb­ki Wielkie.

poniżej dane i linki do Organu Architektoniczno-Budowlanego :

Wydział Architektury i Budownictwa

Wojs­ka Pol­skiego 16
Pruszcz Gdańs­ki, 83–000 

Get Direc­tions

Web­site

(58)773–12-12