Dokumenty do pozwolenia na budowę, Projektowanie Domów — Słupsk powiat słupski.

Wspo­może­my Ciebie w poz­wole­niu na budowę budynku, adap­tacji poddasza/strychu, pro­jekt zagospo­darowa­nia dzi­ał­ki i wszys­t­kich doku­men­tach poz­wole­nia na budowę.

Zadz­woń lub wyślij zapy­tanie, a przy­go­tu­je­my dla ciebie spec­jal­ną cenę na tani projekt.Jesteśmy eksper­ta­mi, znamy się na zagospo­darowa­niu terenu, wszys­tkie papiery urzę­dowe prze­j­mu­je­my na siebie.
Odpowiemy na wszelkie pyta­nia :Jakie jest poz­wole­nie na budowę budynku gospo­dar­czy, wniosek o wydanie poz­wole­nia na budowę. W jaki sposób dostać poz­wole­nie na budowę? Znamy odpowiedź jak uzyskać poz­wole­nie na budowę dokumenty.Załatwimy przy­go­towywanie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w tym uzgad­ni­an­ie pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z urzę­da­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.
W Urzędzie otrzy­masz, a my możesz załatwić:

- Przekazanie decyzji o poz­wole­niu na budowę na inny pod­miot.

- Decyz­ja o poz­wole­nia na budowę.

- Sprze­ciw zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tu budowlanego ‚z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, nad­bu­dowy, pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, prze­bu­dowy, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.

- Zgłoszenia o zami­arze budowy lub wyko­na­nia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych poz­wole­nia na budowę.

- Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia funkcji oraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie rozbu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia

- Ogłaszanie decyzji o zmi­an­ie decyzji poz­wole­nia na budowę.

- Decyz­ja o ustal­e­niu lokaliza­cji celu pub­licznego;

- Doku­ment postanowienia w spraw­ie udziela­nia akcep­tacji na odstępst­wo od przepisów tech­niczno-budowlanych.

- Narusza ustal­e­nia miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego-Zgod­ność budowy z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego- Decyz­ja obow­iązku uzyska­nia poz­wole­nia na rozbiórkę obiek­tów.

Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne architek­ci i przy­go­tu­ją każdy pro­jekt domu z budową domu.

Słup­sk

W urzędzie do załatwienia : wydawanie poz­woleń na budowę, zmi­ana Inwest­o­ra w decyzji o poz­wole­niu na budowę, zgłaszanie robót budowlanych, decyz­je o warunk­ach zabu­dowy, zaświad­czenia i opinie urban­isty­czne, wydawanie wyp­isów i wyrysów, zmi­ana decyzji o warunk­ach zabu­dowy, Plas­tyk Miejs­ki

Damni­ca, Dęb­ni­ca Kaszub­s­ka, Głów­czyce, Kobyl­ni­ca, Potę­gowo, Słup­sk, Smołdzi­no i Ust­ka Kępice Kępice i Ust­ka,

 

 

 

 

Wydział Urbanistyki , Architektury i Budownictwa

Plac Zwycięst­wa 1
Słup­sk, 76–200 

Get Direc­tions

Web­site

(59) 848 83 23