Budowa domu formalności — Biuro architektoniczne — Wejherowo.

Wspo­może­my Ciebie w poz­wole­niu na budowę domu, adap­tacji pro­jek­tów, zagospo­darowanie dzi­ał­ki i wszys­t­kich doku­men­tach poz­wole­nia na budowę.Zadzwoń lub wyślij zapy­tanie, a przy­go­tu­je­my dla ciebie spec­jal­ną ofer­tę na tani projekt.Jesteśmy pro­fesjon­al­is­ta­mi, znamy się na decyzji o warunk­ach zabu­dowy, prze­j­mu­je­my “papierologię” urzę­dową na siebie.
Pomoże­my w odpowiedzi­ach :Jakie jest poz­wole­nie na budowę budynku gospo­dar­czy, doku­men­ty potrzeb­ne do budowy domu. Jak dostać poz­wole­nie na budowę? Wiemy odpowiedź jak  wykon­ać pro­jekt budowlany zamienny.Zorganizujemy tworze­nie decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu, w tym uzgad­ni­an­ie pro­jek­tów decyzji o warunk­ach zabu­dowy i zagospo­darowa­nia terenu z urzę­da­mi i insty­tuc­ja­mi wskazany­mi w przepisach prawa.

W tut. Organie administracji dostaniesz, a my pomożemy przygotować:

- Wydanie decyzji zatwierdze­niu na budowę.

- Wydawanie decyzji o zmi­an­ie decyzji zez­wole­nia na budowę.

- Decyz­ja o ustal­e­niu inwest­y­cji celu pub­licznego;

- Decyz­je o zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tów wraz z rob­o­t­a­mi budowlany­mi i w spraw­ie rozbu­dowy, nad­bu­dowy, prze­bu­dowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmi­any sposobu użytkowa­nia

- zgłosze­nie budowy obiek­tu tym­cza­sowego w miejs­cu-Zgod­ność zamier­zonej zmi­any sposobu użytkowa­nia z ustal­e­ni­a­mi miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego- Decyz­ja obow­iązku uzyska­nia poz­wole­nia na rozbiórkę obiek­tów.

- Sprze­ciw zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia obiek­tu budowlanego ‚z powodu zagroże­nia bez­pieczeńst­wa ludzi lub mienia, pogorsze­nie stanu środowiska lub stanu zachowa­nia zabytków, pogorsze­nie warunk­ów zdrowot­no san­i­tarnych.

- Przekazanie decyzji o poz­wole­niu na budowę na kogoś innego.

- Zgłoszenia o zami­arze budowy lub przeprowadzenia robót budowlanych, nie wyma­ga­ją­cych dopuszczenia na budowę.

- Pis­mo postanowienia w spraw­ie udziela­nia akcep­tacji na odstępst­wo od nakazów tech­niczno-budowlanych.

 

Dla Ciebie pra­cow­ać będzie pro­fesjon­alne biuro architek­ton­iczne i przy­go­tu­ją każdy pro­jekt domów z poz­wole­niem na budowę.
W urzędzie pomoże­my załatwić budowę domu for­mal­noś­ci. Dzwoń do biu­ra architek­ton­icznego lub wyślij maila.

www:dom-projekty.pl mailto:biuro@dom-projekty.pl tel. (58)742–04-01

Wejherowo

http://www.powiat.wejherowo.pl/index.php?kate=22&men1=75&menu=75

http://e.powiat.wejherowo.pl/sprawy/sprawy.html#!w,AB

Reda, Rumia i Wejherowo, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. 3 maja 4
Wejherowo, 84–200 

Get Direc­tions

Web­site

(58)572–94-00