Urząd Gminy Trąbki Wielkie

Urząd Gminy Trąbki Wielkie http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ug/index.php/pl/component/content/64?task=view http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ug/index.php/pl/urzd-gminy http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ug/index.php/pl/component/content/141?task=view Plan miejs­cowy...

Gmina Chmielno powiat kartuski

  Urząd Gminy Chmiel­no wnios­ki o Decyzję o warunk­ach zabu­dowy https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmielno_%28wojew%C3%B3dztwo_pomorskie%29...

Krynica Morska — Urząd Miasta

Plan Miejs­cowy Kryn­i­cy Morskiej Infor­ma­c­je urzę­dowe http://bip.krynicamorska.tv/ strona Urzę­du Mias­ta Kryn­i­ca Mors­ka  ...

Przyłącze wodociągowe projekt w Gdańsku

Przyłącza wodociągowe na terenie miasta Gdańska. GIWK to Gdańska Infrastruktura Wodociągowa sp. z o.o. Przed­siębiorstwo  dzi­ała­jące na rzecz mias­ta Gdańs­ka. Wszyscy Inwest­orzy, którzy budu­ją w zakre­sie mias­ta Gdańs­ka wys­tępu­ją do przed­siębiorstwa o :...

Uzgodnienia sanitarne technologia kuchni — woj. pomorskie w Gdańsku

Wojew­ódz­ka Stac­ja San­i­tarno-Epi­demi­o­log­icz­na w Gdańsku nazwa powszech­na “SANEPID” 🙂 lista rzec­zoz­naw­ców Sanepidu Do zadań, które leżą w zakre­sie zain­tere­sowa­nia Wojew­ódzkiej Stacji leżą odstępst­wa od przepisów. Dlat­ego pro­jek­tan­ci uzgad­ni­a­ją...

projekty zjazdy, drogi publiczne lokalne, dojazdowe w Gdańsku

Projekty zjazdy, drogi publiczne lokalne, dojazdowe w Gdańsku   Przygotowujemy projekty drogowe, które wymagają trudnych negocjacji podczas podpisywania umowy z gminą na budowę inwestycji drogowych spowodowanych Inwestycję nie drogową. Znamy pro­ce­dury Zarzą­du...

gestor sieci energetycznej woj. pomorskie Energa Operator

Energa Operator Przed­siębiorstwo zaj­mu­jące się przesyłem energii elek­trycznej. Od gesto­ra otrzy­masz warun­ki tech­niczne z określe­niem sposobu możli­woś­ci podłączenia się do sieci elek­troen­er­gety­cznej. W wypad­ku domów jed­norodzin­nych oper­a­tor...

Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną — woj. pomorskie

Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną Opła­ta legal­iza­cyj­na jest określana przez Nadzór Budowlany na pod­staw­ie prawa budowlanego. - do uzu­pełnienia; Zadania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku - organ odwoław­czy w...

Samowola budowlana jak zalegalizować — gmina Gdynia

Czy można legalizować samowole budowlane w Gdyni ? Jeżeli potrze­bu­jesz legal­i­zować na tere­nie mias­ta Gdy­nia samowolę budowlaną, to zadz­woń lub wyślij maila. Zaj­mu­je­my się eksper­tyza­mi, pro­jek­ta­mi legal­iza­cyjny­mi, pro­jek­ta­mi zami­en­ny­mi,...