Planujesz budowę ? Zadzwoń tel. 501–799–240

Architekt i Biuro Pro­jek­towe pomoże w zakupie dzi­ał­ki i poz­wole­niu na budowę. Sko­rzys­taj z podręcznego spisu urzędów, biur, architek­tów z woj. pomorskiego 

Spis urzędów i gestorów dla Inwestora i Architekta woj. pomorskiego.

Baza adresowa pt. “Architekt Biuro Pro­jek­towe i Wykon­aw­ca” to Kto ?, Co? i Jak? w budown­ictwie na tere­nie woj. pomorskiego. Zebrane Adresy, infor­ma­c­je pomogą Tobie w szy­bkim zori­en­towa­niu się co do dzi­ałal­noś­ci firm, urzędów i ich adresów. Wszys­tkie dane zostały zebrane z pub­licznie dostęp­nych miejsc i doty­czą budown­ict­wa oraz załatwie­niu spraw w urzę­dach. Niniejsza baza adresowa to Niezbęd­nik dla architek­ta i pro­jek­tan­ta z adresa­mi urzędów i ma służyć jako podręcz­na ścią­ga szy­bkiego załatwienia spraw.

Jeżeli wpiszesz nazwę miasta woj. pomorskiego “Lupka” — “Szukaj.. ” dowiesz się o firmach, urzędach i gestorach związanych z budownictwem.

Zaprasza­my do infor­mowa­nia i uzu­pełnienia infor­ma­cji o fir­ma­ch, gestorach, urzę­dach etc. Wyślij maila z dany­mi , jeżeli tylko fir­ma, urząd są z wojew­ództ­wa pomorskiego dołożymy wszel­kich starań, aby uzu­pełnić dane. Pomóż w rozwinię­ciu bazy adresowej, prześlij także Two­je dane do bazy. Umieszcza­my wszys­t­kich, którzy związani są z budown­ictwem. Tu nie uzyskasz kom­plet­nej infor­ma­cji, ale zna­jdziesz szy­bko tele­fon, adres i zakres działań. Baza ma służyć  jako kat­a­log adresowy do załatwienia spraw związanych z budowaniem domów i inwest­y­c­ja­mi. Baza została rozsz­er­zona o infor­ma­c­je doty­czące możli­wych usług które wykonu­je­my dla Klien­tów urzędów. Baza nie ma być powie­le­niem infor­ma­cji urzę­dowej, ale ma służyć szyb­szej drodze dotar­cia do urzę­du.

Katalog Adresowy z komentarzem nie zastąpi informacji u źródeł, a za niewłaściwe użycie informacji z katalogu nie ponosimy odpowiedzialności.

Wpisu­jąc w naszą wyszuki­warkę “miejs­cowość” dosta­niesz infor­ma­cję : — Architekt, Fir­ma wykonu­ją­ca pro­jek­ty; — Urzędy które wyda­ją poz­wole­nia na budowę; — Gestorzy spół­ki, zarząd­cy dro­gi, sieci na danym tere­nie. Na stron­ie firmy.dom-projekty.pl zna­jdziesz najważniejszy infor­ma­c­je doty­czące : — mias­ta, gminy, powiatu; — firmy w danej lokaliza­cji; — urzędy z danej lokaliza­cji; — gestorzy dzi­ała­ją­cy na danym terenie; 
Przy okazji lokaliza­cji zna­jdziesz Architek­ta, który w Two­jej okol­i­cy pomoże Tobie w przy­go­towa­niu pro­jek­tu i poz­wole­niu na budowę. Wskazany architekt to oso­ba znana i która zna miejs­cowe urzędy i gestorów. Dlat­ego dzwoń, wysyłaj maila  i umaw­iaj się na miejscu. 
“Gestorzy” to potocz­na nazwa dla Zarząd­cy dro­gi lub sieci. Zarząd­ca­mi będą : — zarząd­ca dróg pub­licznych — zarząd­ca autostrad i dróg kra­jowych — zarząd­ca sieci ener­gety­cznej — zarząd­ca sieci gazowej — zarząd­ca sieci wodocią­gowej — zarząd­ca sieci san­i­tarnej ‑zarząd­ca sieci deszczowej 

Gdańsk

UM. Gdańs­ka — Poz­wole­nia na Budowę, Zmi­ana Użytkowa­nia Obiektów 

Gdynia

Słupsk

Tczew

Malbork

Wejherowo

Starogard Gdański

Słupsk

Nowy Dwór Gdański

Puck

Sztum

Sopot

Bytów

Chojnice

Kościerzyna

Share This